Yêu cầu thu hồi
# Mã định danh Serial Sở hữu Nhà cung cấp