Yêu cầu tạm dừng
# Mã định danh Serial Sở hữu Nhà cung cấp