Yêu cầu điều chỉnh
# Mã định danh Serial Sở hữu Nhà cung cấp